Орон нутгийн сонгуулийн хууль 2011 (Queensland, Australia)

Орон нутгийн удирдлагын сонгуулийн тухай хууль 2011

(Куинсланд, Австрали)

            Манай улс Орон нутгийн сонгуулийн тухай хуулиа өөрчлөх гэж байгаатай холбогдуулаад санаа авах үүднээс Австралийн Куинсланд мужийн орон нутгийн сонгуулийн хуулийн гол бүлэг, хэсэг, дэд хэсгийн гарчгийг орчууллаа. Сайн үзвэл уг хуульд хэрэгтэй зүйлс нэлээд байна. Ялангуяа, санхүүгийн тайлангаа тавих, хэсэг бүлгээрээ нэр дэвших, сонгуулийн комисс ажиллагсдын эрх зүйн байдал, саналаа заавал өгөх гэх мэт…

Нэгдүгээр бүлэг. Нийтлэг үндэслэл.(&1-7)

Хоёрдугаар бүлэг. Захиргаа (&8-16)

Нэгдүгээр хэсэг.Сонгуулийн комисс

Хоёрдугаар хэсэг.Орон нутгийн удирдлагын сонгуулийн ажилтан

Гуравдугаар бүлэг.Сонгогчдын бүртгэл (&17-21)

            Дөрөвдүгээр бүлэг.Орон нутгийн удирдлагын сонгууль (&22-104)

Нэгдүгээр хэсэг. Орон нутгийн удирдлагын сонгууль

Хоёрдугаар хэсэг.Орон нутгийн удирдлагын сонгуулийн нэр дэвшигч

4-2-1  Нэр дэвшүүлэх

4-2-2 Нэр дэвшигчийн барьцаа

4-2-3 Нэр дэвшигчийн гишүүнчлэл ба нэр дэшигчдийн агент

Гуравдугаар хэсэг.Орон нутгийн удирдлагын сонгуулийг зохион байгуулах

4-3-1 Зөөврийн хайрцгаар санал авах

4-3-2 Санал авах хайрцаг

4-3-3 Саналын хайрцаг, саналын хуудас, бусад баримт бичиг

4-3-4 Ажиглагчид

4-3-5 Алдаа, хасалт, хоцролт

Дөрөвдүгээр хэсэг.Хэн санал өгч болох.

Тавдугаар хэсэг.Санал хэрхэн яаж өгөх.

4-5-1 санал өгөх тогтолцоо

4-5-2 Саналаа оруулах

4-5-3 Зарим сонгогчдод зориулсан тусгай арга хэмжээ

4-5-4 Саналын хуудсыг тараах

4-5-5 Саналын хуудсыг бөглөх

Зургадугаар хэсэг.Хүчинтэй болон хүчин төгөлдөр бус саналын хуудас

Долдугаар хэсэг.Саналын хуудсыг тоолох

4-7-1 Саналын хайрцгаар авсан хуудсыг тоолох

4-7-2 Үндсэн тооллого

4-7-3 Албан ёсны тооллого

4-7-4 Орон нутгийн удирдлагын сонгуулийн үр дүнгийн талаар шийдвэр гаргах

Наймдугаар хэсэг.Орон нутгийн удирдлагын сонгуулийн үр дүнгийн талаар мэдэгдэх.г.м.

Тавдугаар бүлэг.Дахин сонгууль (&105)

            Зургадугаар бүлэг. Сонгуулийн хандив, санхүүжилтийн талаар тайлагнах (&106-134)

Нэгдүгээр хэсэг. Нийтлэг үндэслэл

Хоёрдугаар хэсэг.Тайлагнах хугацаа

6-2-1. Нэр дэвшигчдийн тайлагнах хугацаа

6-2-2 Нэр дэвшигч бүлгийн хувьд тайлагнах хугацаа

Гуравдугаар хэсэг.Нэр дэвшигчид тайлагнах

Дөрөвдүгэр хэсэг.Гуравдагч тал тайлагнах

Тавдугаар хэсэг.Данс хэрэглэх

Зургадугаар хэсэг.Бэлэгний бүртгэл

Долдугаар хэсэг.Бусад

            Долдугаар бүлэг.Маргаантай дүн (&135-157)

Нэгдүгээр хэсэг.Орон нутгийн удирдлагын сонгуулийн талаархи маргаан.

Хоёрдугаар хэсэг.Давж заалдах

Наймдугаар бүлэг.Хууль зүйн үндэслэлүүд (&158-163)

Есдүгээр бүлэг.Хариуцлага (&164-200)

Нэгдүгээр хэсэг.Санал өгөхгүй байх

Хоёрдугаар хэсэг.Авилга болон орон нутгийн удирдлагын сонгуулийн үр дүнд нөлөөлсөн зүй бус үйлдлүүд

Гуравдугаар хэсэг.Сонгуулийн сурталчилгаатай холбоотой зөрчлүүд

Дөрөвдүгээр хэсэг.Санал өгөхтэй холбоотой зөрчлүүд

Тавдугаар хэсэг.Сонгуулийн хандив, санхүүжилттэй холбоотой зөрчлүүд

Зургадугаар хэсэг.Оролдлогууд

Долдугаар хэсэг.Түдгэлзүүлэх

            Аравдугаар бүлэг.Бусад(&201-208)

            Арваннэгдүгээр бүлэг.Шилжилтийн заалтууд (&209)

Арванхоёрдугаар бүлэг.Хууль, тогтоомжийн өөрчлөлт (&210-343)

Нэгдүгээр хэсэг. Энэ хуулийн өөрчлөлт

Хоёрдугаар хэсэг.Амьтадын (муур, нохой) тухай хууль /2008/-ийн өөрчлөлт

Гуравдугаар хэсэг. Барилгын тухай хууль/1975/-ийн өөрчлөлт

Дөрөвдүгээр хэсэг. Барилгын тухай хууль/1975/-ийн өөрчлөлт

Тавдугаар хэсэг. Барилгын тухай хууль/1975/-ийн өөрчлөлт

Зургадугаар хэсэг. Брисбэн хотын тухай хууль /2010/-ийн өөрчлөлт

Доддугаар хэсэг.Эрүүгийн хуулийн өөрчлөлт

Наймдугаар хэсэг.Сонгуулийн хууль /1992/-ийн өөрчлөлт

Есдүгээр хэсэг.Мэдээллийн нууцын тухай хууль /2009/-ийн өөрчлөлт

Аравдугаар хэсэг.Нутгийн удирдлагын тухай хууль /2009/-ийн өөрчлөлт

Арваннэгдүгээр хэсэг. Хөгжлийн тухай хууль /1993/-ийн өөрчлөлт

Арванхоёрдугаар хэсэг.Хөршийн маргааныг шийдвэрлэх тухай хууль /2011/ –ийн өөрчлөлт

Арвангуравдугаар хэсэг.Халамжийн тухай хууль /1978/-ийн өөрчлөлт

Арвандөрөвдүгээр хэсэг.Куинсландын иргэний болон захиргааны трибуналын тухай хууль /2009/-ийн өөрчлөлт

Арвантавдугаар хэсэг.Тусгай хамгаалалттай газрын тухай хууль /1985/-ийн өөрчлөлт

Арванзургадугаар хэсэг.Захиргааны хариуцлагын тухай хууль /1999/-ийн өөрчлөлт

Арвандолдугаархэсэг. Захиргааны хариуцлагын тухай дүрэм журам /2000/-ын өөрчлөлт

 

 

Орчуулсан

Өндөр овогт Сэрээновын Мандахбат

Брисбэн хот, Австрали Улс

2012 оны 9 сарын 11

———оОо——–

Advertisements
Posted in News. 3 Comments »

3 Responses to “Орон нутгийн сонгуулийн хууль 2011 (Queensland, Australia)”

  1. Орон нутгийн сонгуулийн хууль 2011 (Queensland, Australia) | Гэгээн Монгол Says:

    […] Орон нутгийн сонгуулийн хууль 2011 (Queensland, Australia) Posted on 2012-09-14 by mandakhbat | Сэтгэгдэл үлдээх Орон нутгийн сонгуулийн хууль 2011 (Queensland, Australia) […]

  2. Орон нутгийн сонгуулийн хууль 2011 (Queensland, Australia) | Гэгээн Монгол Says:

    […] Read the rest of this entry » Posted in News. Leave a Comment » Түгээе дөө!Like this:LikeBe the first to like this. This entry was posted in Австралийн Амьдрал, Дэлхийн Мэдээ. Bookmark the permalink. ← Mglaus.com-Free Student Credit Card in Australia […]

  3. Орон нутгийн сонгуулийн хууль 2011 (Queensland, Australia) | Гэгээн Монгол Says:

    […] the rest of this entry » Posted in News. Leave a Comment » Түгээе дөө!Like this:LikeBe the first to like this. This entry was posted in […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: